کارشناس تسوید قانون حمایت از خانواده

Announced Date:  2020-05-04
Last Deadline:  2020-06-04
  27

Organization: WADAN
City: Kabul
Job Location: Kabul
Job Category: Other
Vacancy No: W-CP-011
Employeement: FullTime
No of Job(s): 1
Experience: چهار سال تجربه کاری مرتبط به حقوق اطفال و یا زنان
Education: حد اقل لیسانس در رشته های حقوق/ شرعیات داشته باشد. تحصیلات عالی ماستری امتیاز شمرده میشود
Contract Duration: Project Base
Salary Scale: As per organization's policy
Nationality: Afghan
Gender: Male/Female
Deadline: 2020-06-04
image

About WADAN

Established in August 2002, the Welfare Association for the Development of Afghanistan (WADAN) is an indigenous NGO that envisions a peaceful, educated, drug free, democratic, developed and prosperous Afghanistan. Our mission is to advance the spread of democratic principles, development, social justice, human rights, and freedom; and to strengthen communities and local governance by promoting effective community and institutional development practices and drug control initiatives. For details please visit our website www.wadan.org.

The Community Development is one of WADAN’s largest efforts. The TUP Program provides beneficiaries with a package of inputs over a two years’ period, including the transfer of productive assets, training, subsistence support, and basic health care. The aim of the program is to graduate ultra poor households  out  of  safety  net  programs  to  income  earning  activities  as  well  as linking  them  with  microfinance  programs.  As a result, income within the household groups is expected to increase in addition to overall wellbeing such as health.  The  impact  of  this  investment  has  been  estimated  with  a  range  of scenarios.

Job Description

فعالیت اصلی / هدف وظیفه: کارشناس تسوید قانون حمایت از خانواده مسوولیت تسوید متن قانون حمایت از خانواده را دارد. همچنین مسوولیت شناسایی منابع، هماهنگی با بقیه ارگانها، تشخیص فعالیت های موثر حمایوی در مورد حمایت از خانواده که برای بهبود این قانون موثر واقع شود. برای انجام این فعالیت ها، یک همکار تخنیکی تسوید قانون با کارشناس استخدام می شود

فعالیت ها: کارشناس تسوید قانون مشخصا در این بخش ها مسوولیت دارد

کارشناس تسوید قانون مسوولیت تسوید قانون حمایت از خانواده را دارد

شناسایی منابع قانونی و حمایوی برای تنظیم امور خانواده و حمایت از خانواده که در تسوید قانون حمایت از خانواده ممد واقع شود. این شامل شناسایی قوانین بقیه کشورها در مورد حمایت از خانواده نیز می شود

شناسایی فعالیت های موثر و مفید ارگانهای دولتی خصوصا بخش های متختلف وزارت امور زنان در مورد حمایت از خانواده که می تواند در شامل ساختن آن به قانون و یا تسوید قانون حمایت از خانواده موثر واقع شود

ارائه پیشنهادات از موارد شناسایی شده از قوانین و منابع و همچنین از فعالیت های موثر در مورد تنظیم امور خانواده و حمایت از خانواده به کارشناس تسوید قانون

مسووولیت تسوید قانون، انجام و تنظیم امور اداری و مالی مربوط به برنامه تسوید قانون

هماهنگی با بقیه ادارات مربوطه، و یادداشت نظریات و پیشنهادات در مورد تسوید قانون

ارائه راپور هفته وار و ماهوار در مورد فعالیت ها

نظارت از فعالیت های همکار تخنیکی تسوید قانون

و بقیه فعالیت هایی که از طرف دفتر یونیسف، کارشناس تسوید قانون، و یا وزارت امور زنان محول گردید

کارشناس تسوید قانون بشکل مستقیم توسط رئیس حقوق وزارت امور زنان و دفتر یونیسف نظارت می شود. تمام فعالیت ها با هماهنگی نزدیک این دو ارگان انجام دهد

 

 

Job Requirement

تابعیت افغانستان را داشته باشد.

حد اقل لیسانس در رشته های حقوق/ شرعیات داشته باشد. تحصیلات عالی ماستری امتیاز شمرده میشود

چهار سال تجربه کاری مرتبط به حقوق اطفال و یا زنان باشد، امتیاز شمرده می شود

تسلط عالی به زبان انگلیسی، و زبان محلی

مهارت های ارتباطات، کار با بقیه، و همچنین مهارت کار هدفمند را داشته باشد.  اشنایی با قوانین نافذه کشور، موضوعات جندر و شرعی داشته باشد

 

 

 

Submission Guideline

علاقمندان و کاندیدان که واجد شرایط هستند  لطف نموده درخواست هاي خود را  به ایمیل ادرس ذیل ارسال بدارند

 

jobs@wadan.org

 

 

Submission E-mail

jobs@wadan.org