وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Organization Type:

Govt

City:

Kabul


About Organization

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهانی ساخته و درنظر دارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قرا و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی درکشور تامین نماید. طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابرات و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت, خدمات اجتماعی, حمایت از پروسه بازسازی, افزایش زمینه اشتغال, ایجاد سکتور خصوصی متحرک, کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

 
Job Title Location Deadline
Project Title Location Project Type Deadline